உங்கள் குழந்தைகளை 
நல்லவர்களாக்க சிறந்த வழி, 
அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கச் செய்வதே.

-பெர்னாட்ஷா