மனிதருடைய பேச்சுதான் அவன் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடி.

- சீனப் பழமொழி