யார் எந்தக் கருத்தைச் சொன்னாலும் 
அதனை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது என்றால்
மனிதன் வளர்ச்சி அடைய மாட்டான்.

-தந்தை பெரியார்