இரும்பு துருப்பிடித்தால் மருந்தாகும், செப்பு துருப்பிடித்தால் நச்சு ஆகும்.

-திபெத் பழமொழி