வயதில் இளைஞரான மருத்துவரிடமும் வயதில் மூத்த முடிதிருத்துபவரிடமும் எச்சசரிக்கையாய் இருங்கள்.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்