பட்டங்கள் மனிதர்களுக்குப் பெருமை சேர்ப்பதில்லை; 
மனிதர்கள்தான் பட்டங்களுக்குப் பெருமை அளிக்கிறார்கள். 

- மாக்கியவெல்லி