கெட்ட உள்நோக்கத்துடன் கூறப்படும் உண்மை, 
ஆயிரம் பொய்களைவிட மோசமானது!

-ரூபி பிளேக்