செய்யத்தக்கது இது என்று தெரிந்தும்,
எவன் அதைச் செய்யாமல் இருக்கிறானோ, 
அவனே கோழை. 

கன்பூசியஸ்