அநீதி இழைப்பவன், 
அநீதிக்கு ஆளானவனைவிட 
அதிகமாகத் துயரடைவான்.

-பிளேட்டோ