தொழில் உழைப்பு சம்பாத்தியம் என்று எந்த நாட்டில் இளைஞர்கள் அதிகம் சிந்திக்கிறார்களோ அந்த நாடு அடுத்த பத்தாண்டுகளில் செல்வமிக்க நாடாக விளங்கும்.

- டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி