தைரியம் 
எண்ணற்ற எதிரிகளை 
வென்று விடும்.
எனவே தைரியமே நம்முடைய 
மிக நெருங்கிய நண்பனாக இருக்கட்டும்.

-ஷேக்ஸ்பியர்