ஊடுருவும் சூரிய ஒளி போன்றது உண்மை; 
அதை யாராலும் மூடி மறைக்க முடியாது!


-மில்டன்