விளக்கானாலும் மூடிய குடத்தில் ஏற்றி வைத்தால் இருள் போக்காது.

-எகிப்தியப் பழமொழி