நல்ல ஆட்டக்காரனுக்கு
எப்போதும் பந்து கிடைக்கும்.

-பிரெஞ்சுப் பழமொழி