எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் அவரது மரணத்தோடு உலகம் முடிந்து விடுவதில்லை. அவருக்கு முன்னாலும் உலகம் இருக்கிறது, அவருக்கு அப்புறமும் உலகம் இருக்கும்.

-சர்ச்சில்