மூடுபனியை விரட்ட விசிறியால் முடியாது.

-ஜப்பான் பழமொழி