திருமணம் ஆகாதவனும் நாயும் எதையும் செய்யலாம்.

-போலந்துப் பழமொழி