உனது அறிவையும் ஆற்றலையும் 
மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்.
அவற்றை நீ பகிர்ந்து கொள்ளாவிட்டால்  
அவை உன்னை அழித்து விடும்.

-சாக்ரடீஸ்