மற்றவர்களுடன் நேசமாக உள்ள இடத்தில் 
தண்ணீர் கூட இனிப்பாக இருக்கும்.

-சீனப் பழமொழி