விமர்சனம் செய்பவனே நண்பன், 
கூழைக்கும்பிடு போடுபவனே  முதல் எதிரி.

- அரிஸ்டாட்டில்