புத்திசாலி தெளிவு பெற்றவுடன் அடக்கமுடையவனாகிறான்.

-மகாவீரர்