மேலான பண்புள்ளவர்களின் சொற்களைக் கேள், அவற்றிற்கு மதிப்பு கொடு.

-ஔவையார்