கற்பிப்பதன் ரகசியம் 
மாணவனுக்கு மதிப்பளிப்பதில் 
இருக்கிறது.

-எமர்சன்