அழகு அலட்சியத்தையும் 
செல்வம் செருக்கையும் 
வளர்க்கிறது.

-ஒரு அறிஞர்