இனிய மொழி பேசுவதால்  எல்லோரும் நம்மிடம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள், நாமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம்.

-கபீர்தாசர்