கனவுகளைக்  கொண்டு 
மனிதன் வாழமுடியாது.

-காண்டேகர்