தங்களுக்குத் தெரிந்ததைப் பற்றி ஆண்கள் பேசுவார்கள்,
தங்களுக்கு மன நிறைவு தருவதையே பெண்கள்  பேசுவார்கள்.

-ரூசோ