குழந்தைகளையும்  
தேசச் சொத்துக்களாகக் கருதி 
பேணவேண்டும்.

-பெர்னாட்ஷா