தனக்குத் தெரிந்தவற்றை மட்டும் 
மனிதன் பேசுவானாகில் 
உலகில்  அமைதி நிலவும்.

-பெர்னாட்ஷா