தனக்குத் தெரிந்ததை தெரியுமென்றும், தெரியாததைத் தெரியாதென்றும் கூறுவது எதுவோ அதுதான் அறிவாகும்.

-கன்பூசியஸ்