இருள் இருள் என்று சொல்லிக் கொண்டு  
சும்மா  இருப்பதைவிட
ஒரு சிறிய மெழுகுவர்த்தியைத் 
தேட முயற்சி செய்.

-கன்பூசியஸ்