சும்மா இருப்பதைவிட பயனற்ற முயற்சியையாவது செய்வது சாலச் சிறந்ததாகும்.

-ரூபி