ஈன்ற தாயிற்கு ஒப்பாக
இவ்வுலகில் எதுவுமே இல்லை.

-நான்மணிக்கடிகை