தியாகம் தான் சிறந்த வீரம். அந்த வித்தையின் ஆதியும் அந்தமுமே பிரார்த்தனை தான்.

-காந்தி