சமயம் வரட்டும் 
பல நற்செயல்களை 
ஒரேயடியாகச் செய்துவிடலாம் என்று 
காத்திருப்பவன் எந்த சமயத்திலும் 
எதுவும் செய்யமாட்டான்.

-சாமுவேல் ஜான்சன்