கண்டிக்கத் தெரியாதவனுக்கு 
கருணை காட்டவும் தெரியாது.

-தாமஸ் கார்லஸ்