துன்பம் வந்துவிடுமே என்ற பயம் 
துன்பத்தைவிட துயரமானது.

-ஹைசாடிக்