இன்னும் செய்யவேண்டிய வேலைகளையெல்லாம் 
செய்ய ஆற்றல் பெற வேண்டுமா? 
முதலில் பொறாமையை ஒழியுங்கள்.

-சுவாமி விவேகானந்தர்