வெற்றியடைய சிறந்த வழி 
மற்றவர்கள் பார்வையில் 
முட்டாளாகத் தெரிய வேண்டும் , 
ஆனால் உண்மையில் 
புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும்.

-மாண்டஸ் கியூ