வெற்றியடைய சிறந்த வழி மற்றவர்கள் பார்வையில் முட்டாளாகத் தெரிய வேண்டும் , ஆனால் உண்மையில் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும்.

-மாண்டஸ் கியூ