உபயோகமற்ற விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நபர் முக்கிய விஷயங்களில் உபயோக மற்றவராகி விடுவார்.

-போர்சிஸ்காடோ