எவன் மற்றவர்களை பயமுறுத்துகிறானோ 
அவனே மிகவும் பயப்படுகிறான்.

-ஓர் அறிஞர்