புகழ் என்பது ஆண்களும் பெண்களும் நம்மைப்  பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது.
பண்பு என்பது இறைவனும் தர்ம தேவதையும் நம்மைப் பற்றி மதிப்பிடுவது.

-பெய்மன்