காதல் சம்பந்தப்பட்ட வரை
பெண் வீணையைப் போன்றவள்,
தந்தியை மீட்டத் தெரிந்தவனுக்குத்தான்
வீணை தன் ரகசியங்களை வெளியிடும்.

-பால் ஜாக்