ஒவ்வொரு இதயத்திற்கும்
தனியான சுமையும்
வேதனையும் உண்டு.

-தாமஸ் புல்லர்