சந்தை சரியில்லேன்னா சரக்கையிறக்காதே,
இறுக்கி மூட்டை கட்டி எழுந்து நட.

-கபீர்தாசர்