நீண்ட  காலம் வாழ 
எல்லோருக்கும்  ஆசையிருக்கிறது ,
ஆனால் கிழவியாக கிழவனாக மட்டும் 
வாழ யாருக்கும் ஆசையில்லை.

-ஜூலிஸ் ராஸ்பின்டு