மாபெரும் செல்வத்தை விட
நல்ல பெயர் சிறந்தது .

-இயேசு கிறிஸ்து