செல்வம் என்பது
வருமானத்தைப் பொறுத்ததல்ல,
நிர்வாகத்தைப் பொறுத்தது.

--மாண்டெயின்