நம்பிக்கை என்ற 
ஒரு சொல்லின் முன்னால் 
கஷ்டங்கள் எல்லாம் 
நீங்கி விடுகின்றன.

-மாவீரன் நெப்போலியன்