ஆடம்பரம் என்ற மிருதுவான படுக்கையில் 
பல பெரிய அரசுகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் 
அழிந்து போயிருக்கின்றன.

-கோயத்